Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

tel. 32 771 59 00, fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG » Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

EhZDCWhkEnq4g9095YgtoCYJ6EygiVUjUmu0LIjqnOFCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

ceVa7KW5u4t3wVtGENhTxtm_atbXue_kHqV_LjV68V9CtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

g_5wszYlwz3uoxtlGHoh0KhHaeq2aG_c5AzWwdm-87xCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

z43vVilhrNIyqFUP1ETZ7Xaz_PsQAIanUdOGr83Z1lJCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

_n8LQ5YKWZWFqacmnlTxF51hB4RfaAb1DDKawzT1GkxCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

bK0L178q2a7TnD-xKOCCtVEa73vjn4POQpm8--XFcFRCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

cN-hAiPuKmNKzP_b0o_zOL_OsQZBTmJHeMewXV5kxmxCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

Ls0jC8jgMg8a7zwytdGMUazMDeX-72Sa_Km2hPC1ZFdCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

YDSLHTw7K67tNvDawYzifR3IhSi-qrQKVv4W4TNxQtRCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – zmiany od

01.01.2018r.

 

Wprowadzona zostanie nowa nazwa oświadczeniaoświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

1. cudzoziemiec będzie obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

2.cudzoziemiec nie wykonuje pracy w zakresie działalności, które określone zostaną w rozporządzeniu MRPiPS w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,

3. okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

 

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

 

Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

do ewidencji oświadczeń, jeżeli :

1. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest karany w związku z wykroczeniami lub przestępstwami dotyczącymi powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom np.:

- niedopełnienie obowiązku zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej lub przed popisaniem umowy

nie przedstawiono cudzoziemcowi tłumaczenia treści umowy na język dla niego zrozumiały,

- żądanie od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy,

2. w danym roku kalendarzowym nastąpiło przekroczenie obowiązującego limitu oświadczeń. Minister właściwy

do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych może określić maksymalną liczbę oświadczeń, która w danym roku kalendarzowym może zostać wpisana do ewidencji oświadczeń przez starostów.

 

Ponadto Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wynika, że:

- oświadczenie zostało złożone dla pozoru,

- oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu,

- podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom (np.: brak środków finansowych do pokrycia zobowiązań związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcowi, zaległości z uiszczaniem podatków).

 

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

1) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,

2) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,

3) podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej,

4) cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

1) podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy,

2) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego

w ewidencji oświadczeń.

Jeśli powierzający nie dopełni w/w obowiązku, na potrzeby ustalenia okresu wykonywania przez cudzoziemca pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy będzie się uznawać, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności będzie wynikać, że cudzoziemiec rozpoczął pracę w późniejszym terminie. W odniesieniu do terminu zakończenia pracy będzie się domniemywać, że cudzoziemiec zakończył ją w dniu określonym w oświadczeniu, chyba że co innego będzie wynikać z okoliczności.

 

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę przez Wojewodę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń będzie zobowiązany do dokonania na wskazany rachunek bankowy jednorazowej wpłaty w wysokości 30 zł.

Opłaty z tytułu rejestracji oświadczeń  o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca   


Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa oświadczenie  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń wraz  z dowodem wpłaty w wysokości 30 zł.

Opłatę można uiścić przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska
Nr rachunku: 63 1050 1214 1000 0024 3710 0015

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
 • tytuł dokonanej wpłaty (rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),
 • dane cudzoziemca tj. podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane  będzie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

 

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość- w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania- kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 3. dowód wpłaty, o której mowa w art. 90 a ust. 1a ustawy;
 4. oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. pkt. 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Utworzono: 2012-08-02 09:32 | Redagował: Izabela Szweda 2018-01-09 11:56
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 62
 • 4EUwmO6ozoJZUry-SK7AOpyU4sWkXzuhx0DskwqiIF1pj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • 1TMjKQAxUED6jMr0RwbtnXa09hFu0Z5nO2KqXuGtYd1pj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • ekjpgJlePKcSy98vEr_X9t-39WOw3NhxujfDcDn5dBtpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • oHAXEHtJASOwLgZ1hqyewt7b1dPSKeCJK5wuPqyM_IRpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • tvEhE_vUQzmlzNqNr7zEibAj4mPJJAyf_7UJqSlG1a9pj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • 2dv6MTNxInGVLe52amKAAMszykiJ6WTt4w3A8Ub9g5Bpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • 1WzpU0EcLgyNhuHkJ9QSMRVwsEp_6-ChLlQSesdEholpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • XQvN-PtDqFeACAxROyhYloBuwNFoVmA4h43bB1u4Aulpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • JF5NeGf56yWD1dDn2H-Zia3LjVLptsnwKQ8i71caXFlpj6lWfQpyRsDVcGrzFFh-_piPGxGE-r0_0Zt2G4tqcgmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • xKcQHN1ttq0RKH-cBonj88G2Ix8ZOXzo4S9mFb8p40hCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • dSzynZxuDMP1okxORDwk7Akgmn4wHb1md1lGHGICgH9CtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • cr5M7rxu9A0FKMIpR5v9T8SdpePqbZ3l32vbxW9tSt1CtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • 9RJaxRxrryPZiTvxZS4uL-fO8SFKdh7c9xxMpTmLMQZCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • UmYKziic6MCPZIKRR4MJRjnJ9NBRTQVJhwaZaou8IQpCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • YP8hRne-AH_lioRijyPLSSgZu9jvE8MEF2R_s62SpvBCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • Bs5uH4YqNlrghf_L86Nu87lBx38IfPf0Npqus_G9xE1CtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • x3LlqN_VJCPFxk4ZKpLIraYakZaL4PTPHdh_NtByoUJCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • i_3JOr4Wa7D2ZvaIt8Itf8iu3zvPsyrVn6nWs7F-D8xCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • 0HaTpL_VZztQlhOYgWuVqpwFn4C6sJehXkx5JMwqQapCtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • DhIwJlrU8oT61V3Zp_lTQVVv_TGhyHHP0n4-2-hONy9CtyDIZLzFbD__PlW6vQkFNaA2Z4eGdV1dVaFIijskh3Vm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

Projektowanie stron: IntraCOM.pl