Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Czytaj treść strony: Alt i 4
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

ul. Ballestremów 16
41-700 Ruda Śląska

fax. 32 771 59 88
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Ruda Śląska - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

-WzCywyY2u-0svAAPDv6zGClnmiRsDpeLk6HvmfCLo2oXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

QI9arDurgEsftWisbhnT7XErItp-W0Q8sHYkJRPZIFKoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

DDIogTl7i1Fa-D0v3x5X_J53cu3YLyHaA5Kx-tqpTvCoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Rh2YHEshN7BizmS-xhqSsECdGF39Su2gvpNPkZJ4-eioXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

-tWrzCIH3Q28IupFiXL8fNrJr0wF2-LrJtVxt7_cArSoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

vPDOBI1dO5mXxoDSpvL1ueuVAn46apnjn2Djht9WzdmoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

iAHHAFDT0RQYVM96QNAkln1aivD9NlPIa9ENVlxW0-aoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

11v6QN8e1-n3bj2MeIukhzURACyZBZfl6NNZKGRIL_KoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

eDy6X3q9OHAPvdSKUx4PhISmgK7JRo-foIPXGtTq3ySoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych - instrument  aktywizacji realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą wg programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem,

ww. forma przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w tutejszym Urzędzie   oraz osobie poszukującej pracy, o której mowa w art.49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i i nstytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.).

Celem przygotowania zawodowego dorosłych jest uzyskanie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych uzyskaniem świadectwa czeladniczego, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub zaświadczeniem potwierdzającym nabyte umiejętności.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między urzędem pracy a pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Odbywa się według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

Praktyczna nauka zawodu dorosłych – oznacza forme przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiających uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub w przypadku osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje  zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie lub świadectwa czeladniczego. Program praktycznej nauki zawodu uwzględnienia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie lub standardy wymagań będące podstawą do przeprowadzenia egzaminu czeladniczego. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczestników i słuchaczy  oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publiczych lub egzaminów czeladniczych przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie. Praktyczna nauka zawodu trwa od 6 do 12 miesięcy.

Przyuczenie do pracy dorosłych- oznacza formę przygotowania zawodowego dorosłych mająca na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu wystepującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej instytucje szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inna instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.  Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się również egzaminami  potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzenie, przeprowadzanymi przez okręgową komisje egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W wyniku  zadania egzaminu organizowanego przez okręgową komisję egzaminacyjną uczestnik przyuczenia otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6  miesięcy.

Osobie skierowanej na przygotowanie zawodowe dorosłych pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych. Za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje prawo do stypendium w wysokości 120% zasiłku. Za okres, za który przysluguje stypendium zasiłek nie przysługuje.Stypendium przysługuje za dni wolne (w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych). Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej nie wypłaca stypendium za okres nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika.

Uczestnik, który z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nie przystąpienia do egzaminu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Osoba ta może być ponownie zarejestrowana w urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

W przypadku gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, czeladniczego lub sprawdzającego nie mogą być sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej refunduje pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu. Pracodawcy, z którym tut. urząd zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje jednorazowa premia po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany uczestnik ukończył program przygotowania i zdał egzamin. Pracodawca składa wniosek o przyznanie premii w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania. Premia jest przyznawana na podstawie umowy w wysokości 400, 00  zł za każdy pełny miesiąc programu zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika (kwota premii podlega waloryzacji)

Koszt przygotowania zawodowego dorosłych obejmuje:

 • refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu,
 • jednorazową premię przyznawaną pracodawcy,
 • należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych,
 • koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. Z 2014, poz.497)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Adres e-mail
Agnieszka Dyrda specjalista ds. rozwoju zawodowego 16 32 771 59 17  karu[at]praca.gov.pl
Lucyna Miemiec   Specjalista ds. rozwoju zawodowego 16

32 771 59 12

karu[at]praca.gov.pl

 

 

Utworzono: 2012-08-02 08:52 | Redagował: Michalina Sładek 2020-04-04 15:29
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4748
 • 2QqpWR7DNGAI1lSlfO6HMoqekAh7RJhTP05SPYvBGbf-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • x_N2i0DpCTb_NVyrYYjh9XHtGvswlSBzc2AwaxQ0SED-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • L7eAANCmqiKGkoAoosHGkJ0GYDlDvC04loVLg5aDVIT-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • spOL-x-23b5TJMkpQarMSeRWTFgxk9MXbmQrACndI9T-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • CjLNZC865f43jBAnVxMR7_-Dk7IwfO1PsKpCjxhVepj-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • JGJqwCBgssA1rTH7Q4_dIEWl0URPfbX31EfOdRoXFwH-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • peyQaZ4tv7rEd3hnhlOg6azi0vaeUM3byiK5Ms_FmH7-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • JbNX6OcE2u1sNS1VbQfZZtTXXOoP0OmsLTWuwhlZlXv-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • L7PZo-u1a5amZyu8TUMO63tBjawIqsBXt-3e-TTJgqD-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • 1h_hEO-rue_-zl3JN163CL3-3d3NWQtt0PGB_4Kf21moXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • jF6yoGT__TmI87Xnk7w90I_6WYvmBr2Cfsi6VzUb7haoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • oE8SVmtxgcRuNGIE6Xq4CAaw7pdHbVdg5n0ubt037beoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • F7njgPYgQW9NXb0oQHv-0XmxwUr3JCqzyySUkxk3V5GoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • adILCPaJTYPZiLcH_FN3s59CljSLwprzTGpnZXP8ABWoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • 99KfgqFiSw2A4wIiYDsNElxdWqb7GI4LJuQge9vuCveoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Qr-Y0M5geoUWVESsez2LeBEuHBSaER0AQGEt2_DL25CoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Poie_a9lBn-PkmmJIIFJQQSIJFKegLv_NxVaDEyp4s6oXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Dou_NhBVNJGM8ipG2SehPptFG9yzyIjmRqyJRqHpcPGoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • ajvHX_-il2wuAy50PpJLf2uqrVP4xFZ6Xc3xatJxeHOoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • JTvfkDBONeMp_3dl0m4cLHqfZ0j5UBb3hk4mxF1t9qqoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl